Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2013

saggitta

Bądź dziś pijany i zadzwoń do mnie. Proszę.

— zadzwoń.zadzwoń.
Reposted fromkillme killme viakilleverybody killeverybody
saggitta
saggitta
0031 71be 500
Reposted fromInnominate Innominate viakilleverybody killeverybody
saggitta

Pijane usta dziewczyny mówią to, co chciałaby powiedzieć, gdyby była trzeźwa.

saggitta
Pamiętaj Pan, że kobiety są niewolnicami tylko tych, którzy potrafią je mocno trzymać i dogadzać ich kaprysom. 
— B. Prus 'Lalka'
Reposted fromvictory victory viawhaaaat whaaaat
saggitta
5378 0b2b 500
I nigdy się tego nie dowie.
Reposted fromkostuchna kostuchna viawhaaaat whaaaat
9486 50a8 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viawhaaaat whaaaat
saggitta
Reposted fromdancewithme dancewithme viawhaaaat whaaaat
saggitta
saggitta
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viawhaaaat whaaaat
saggitta
9871 cc64
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viawhaaaat whaaaat
saggitta
3270 9561
Reposted frommarionettes marionettes viawhaaaat whaaaat
saggitta
Jest zsyntetyzowaną kompilacją wszystkich cech, które uważam za pojebane.
— Żulczyk

February 17 2013

saggitta
saggitta
Reposted fromigafiga igafiga vianienasycenie nienasycenie

February 07 2013

saggitta
0565 39d3

January 30 2013

saggitta
Reposted fromeat-slow eat-slow viahash hash

Woodstock'69

Reposted frominc inc viahash hash

January 27 2013

saggitta
9015 a4a0
saggitta
5402 c481
Herbaciane mądrości.
Reposted byduaaccdaylubiepustestrawberrryhash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl